Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu
Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Radomiu - tel. 0-48 362 62 62   609 769 430

DORADCA do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych
(DGSA - Dangerous Goods Safdety Adviser)

Zgodnie ze zrestrukturyzowaną umową ADR każde przedsiębiorstwo , którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie ,załadunek, napełnianie lub rozładunek, ma obowiązek wyznaczyć doradcę. W odniesieniu do działalności przedsiębiorstwa, doradca ma w szczególności następujące obowiązki:

  • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
  • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
  • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla wojewody.

DORADZTWO ADR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ze zrestrukturyzowaną Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych działu 1.8.3 oraz Ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011. Nr 227 poz.1367) z dnia 19 sierpnia 2011 roku art.15.1- oferujemy Państwu usługi doradcze ADR. Warunki umowy dotyczące zatrudnienia doradcy DGSA są z każdym podmiotem negocjowane oddzielnie.

KARY I SANKCJE PRAWNE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych jeżeli Twoja firma dokonuje operacji transportowych związanych z obrotem towarami niebezpiecznymi (wysyłka, załadunek, rozładunek, pakowanie, napełnianie, przewóz), naruszenie przepisów może skutkować m.in następującymi sankcjami:

  • niewyznaczenie przez przedsiębiorcę doradcy ds. bezpieczeństwa i transportu towarów niebezpiecznych (Doradca DGSA) - grzywna 5000 zł,
  • nieprzeszkolenie osób innych niż kierowcy zatrudnionych przy przewozie towarów niebezpiecznych lub czynnościach związanych z tym przewozem w tym załadunku lub rozładunku - grzywna 5000 zł,
  • niesporządzenie lub niewłaściwe sporządzenie planu ochrony w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - grzywna 5000 zł,
  • nieprzesłanie wojewodzie w ustawowym terminie rocznego sprawozdania z przewozów towarów niebezpiecznych - grzywna 5000 zł.